Get 20% off! arrow_drop_up
Ohita ja siirry sisältöön

Seuraa meitä!

Ilmainen toimitus Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan!

Ota yhteyttä meihin

yleiset ehdot

 

1 artikla - Määritelmät


Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:


Karenssiaika: Aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;


Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;


Päivä: kalenteripäivä;


Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;


Kestävä tietoväline: Mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin tarkastella ja jäljentää muuttumattomina.


Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;


Yrittäjä: Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etänä;


Etäsopimus: sopimus, jossa käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa elinkeinonharjoittajan tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämässä järjestelmässä sopimuksen tekohetkeen saakka;


Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samaan aikaan samassa huoneessa.


Yleiset sopimusehdot: Yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.


2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys


Brigimo.com


Sähköpostiosoite: info@Brigimo.com


81553331

3 artikla - Sovellettavuus 


Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajien välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.


Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä elinkeinonharjoittajan tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.


Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.


Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan analogisesti, ja kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin, jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään.


Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain pätemätön tai mitätön, sopimuksen ja näiden ehtojen muut osat pysyvät voimassa ja kyseinen määräys korvataan viipymättä keskinäisessä neuvottelussa määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen merkitystä.


Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti.


Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden ehtojen hengen mukaisesti.


4 artikla - Tarjous


Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.


Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne kuvastavat aidosti tuotteita ja/tai palveluja. Yrittäjää sitovassa tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet.


Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa korvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.


Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä. 


Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti:


hinta veroineen;


mahdolliset kuljetuskustannukset;


miten sopimus toteutetaan ja mitä toimia se edellyttää;


peruuttamisoikeuden soveltuvuus tai soveltumattomuus;


maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;


Määräaika tarjouksen hyväksymiselle tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;


etäviestintämaksun taso, jos etäviestintämenetelmän käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;


arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;


tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan korjata niitä;


kaikki muut kielet hollannin lisäksi, joilla sopimus voidaan tehdä;


käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; 


etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pidennetty liiketoimi.


Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.


5 artikla - Sopimus


Sopimus tulee voimaan, jollei 4 kohdassa säädetystä muuta johdu, sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää asetetut ehdot.


Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksynnän vastaanottamisen. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista.


Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen sähköisen siirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.


Yrittäjä voi - oikeudellisissa puitteissa - tutustua kuluttajan kykyyn täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikkiin niihin seikkoihin ja tekijöihin, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen moitteettoman tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja.


Yrittäjän on liitettävä seuraavat tiedot tuotteeseen tai palveluun kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä:


 1. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksia;
 2. Ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja oston jälkeisistä palveluista;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo toimittanut niitä kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
 5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

Jos kyseessä on laajennettu kauppa, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.


Kaikki sopimukset tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla. 

6 artikla - Peruuttamisoikeus


Kun kuluttaja ostaa tuotteita, hänellä on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ja yrittäjän ilmoittama edustaja on vastaanottanut tuotteen.


Jäähdytysaikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.


Kun kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on osoitettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi postitustodistuksella. 


Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päättymisen jälkeen ilmoittanut aikomuksestaan käyttää peruuttamisoikeuttaan tai palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia. 7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa 


Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.


Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että kauppias on jo vastaanottanut tuotteen tai että sen palauttamisesta voidaan esittää vakuuttava todiste.8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen


Yrittäjä voi sulkea kuluttajan pois peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.


Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta: 


 1. jotka yrittäjä on toteuttanut kuluttajan vaatimusten mukaisesti;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 3. Niitä ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
 4. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
 5. joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 6. Yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet;
 7. Ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
 8. Hygieniatuotteille, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:


 1. majoitusta, kuljetusta, ateriapalveluja tai vapaa-ajan toimintaa, joka on määrä toteuttaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona.
 2. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 3. vedonlyönnistä ja arpajaisista.


9 artikla - Hinta


Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.


Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, muuttuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja siihen, että kaikki mainitut hinnat ovat suositushintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä. 


Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä säännöksistä tai määräyksistä.


Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja: 


 1. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai
 2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.


Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja painovirheitä. Painovirheiden ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Jos kyseessä on painovirhe, yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärään hintaan. 10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu


Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut eritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai käyttökelpoisuutta koskevat vaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleet lakisääteiset säännökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos näin sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.


Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan sopimuksen perusteella.


Mahdollisista vioista tai väärin toimitetuista tuotteista on ilmoitettava kirjallisesti yrittäjälle 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.


Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Elinkeinonharjoittaja ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.


Takuu ei ole voimassa, jos:


Kuluttaja on korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita itse tai korjauttanut ja/tai muuttanut niitä kolmansien osapuolten toimesta;


Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai yrittäjän ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisesti;


Riittämättömyys johtuu kokonaan tai osittain niistä määräyksistä, jotka hallitus on antanut tai aikoo antaa käytettävien materiaalien luonteen tai laadun osalta. Artikel 11 – Levering en uitvoering

Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta tuotetilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.


Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklasta muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus on viivästynyt tai jos tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle on ilmoitettava tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja oikeus mahdolliseen korvaukseen.


Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.


Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Korvaavan artikkelin toimittamisesta ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi viimeistään toimituksen yhteydessä. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien artikkelien osalta. Yrittäjä vastaa mahdollisesta palautuslähetyksestä aiheutuvista kustannuksista.


Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai ennalta nimetylle ja yrittäjälle ilmoitetulle edustajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.12 artikla - Jatkuvat liiketoimet: kesto, päättyminen ja uusiminen


Lopetus


Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, sovittuja irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.


Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (sähkö mukaan luettuna) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä noudattaen sovellettavia irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.


Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:


milloin tahansa, eikä se ole rajoitettu päättymään tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;


ainakin samalla tavalla kuin hän oli ne solminut;


Irtisano sopimus aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on asettanut itselleen.


Laajennus


Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.


Edellisestä kohdasta poiketen määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttajalla on oikeus irtisanoa uusittu sopimus uusimisjakson päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.


Määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan ilman eri toimenpiteitä pidentää määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa sopimus irtisanomisajalla, joka ei ylitä yhtä kuukautta, ja irtisanomisajalla, joka ei ylitä kolmea kuukautta, jos sopimus koskee päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien tai aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa.


Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (kokeilu- tai esittelytilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson päätyttyä.


Kesto


Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, jollei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus muuta vaadi.
13 artikla - Maksaminen


Siltä osin kuin muuta päivämäärää ei ole sovittu, kuluttajan maksettavaksi kuuluvat summat olisi maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa siitä, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.


Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.


Jos kuluttaja ei suorita maksua, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalta kaikki kohtuulliset kustannukset, jotka on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen.14 artikla - Valitusmenettely


Sopimuksen toteuttamista koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, täydellisesti ja selkeästi kuvattuina.


Yrittäjälle tehtyihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottoviestin ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.


Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisessä neuvottelussa, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.


Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.


Jos elinkeinonharjoittaja katsoo valituksen aiheelliseksi, elinkeinonharjoittaja harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.15 artikla - Riidat


Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.

10 000+ tyytyväistä asiakasta!

Ilmainen toimitus Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin